• Plot introduction:
  • 《聊斋变异》的男主角蒲松龄,是一名社会新闻记者。他在采访过程中经常遇到一些匪夷所思的奇闻,因为无法把这些奇闻发表在报纸上,他就自己开了一个个人网站,起名“聊斋”。

    没想到网站大受欢迎,网友们纷纷对他倾诉自己遇到的怪事,蒲松龄亲自采访这些网友,写下了许多离奇曲折的故事……

最近更新

[韩国 / 剧情]
[美国 / 纪录片]
[英国 / 剧情]
[韩国 / 剧情]
[中国大陆 / 纪录片]
[中国大陆 / 纪录片]
[英国 / 纪录片]
[美国 / 喜剧]
[中国香港 / 动作]
[英国 / 动作]
[中国大陆 / 剧情]
[美国 / 喜剧]
[美国 / 动作]
[英国 / 剧情]
[中国香港 / 剧情]
[美国 / 剧情]
[中国大陆 / 惊悚]
[美国 / 喜剧]
[印度尼西亚/日本 / 惊悚]
[美国 / 剧情]
[中国大陆 / 动作]
[中国大陆 / 喜剧]
[美国 / 剧情]
[美国 / 喜剧]